Invertir a Andorra

Els professionals que conformem la firma prestem serveis integrals a les empreses i particulars estrangers que volen implantar-se a Andorra.

Molt breument exposem els principals atractius de la normativa en matèria tributària del Principat, de baixa pressió fiscal:

  • Impost de societats: El tipus de gravamen és del 10%, reduint-se fins a un 2% en el cas d’empreses amb un determinat tipus d’activitat.
  • Impost sobre la renda de les persones físiques: El tipus de gravamen és del 10%, amb els 24.000 euros primers de rendiment del treball exempt, així com les rendes de capital mobiliari i la totalitat dels dividends de societats andorranes.
  • L’IGI és l’impost equivalent a l’IVA espanyol, però el seu tipus general és del 4,5%, del 0% en el cas de sanitat, educació, arrendament d’habitatges i de l’1% en alimentació, aigua i llibres.

Per altra banda, a Andorra no existeix impost sobre el Patrimoni, ni Impost de successions i donacions.

Create your account